1. Missie

Het werven van fondsen om samenwerkende organisaties te ondersteunen bij ontwikkelingshulp en natuurbehoud. De (Zuid-Afrikaanse) organisaties in kwestie zijn African Conservation Trust en Manyoni Private Game Reserve (en haar onderliggende stichting Zululand Conservation Trust). We sluiten niet uit dat dit er in de toekomst meer kunnen worden.

 1. Visie

Het ultieme doel is om er voor te zorgen dat de gemeenschappen waarmee wij samenwerken de ‘lodges’ in het park kunnen voorzien van voedsel tegen eerlijke prijzen. Hierbij is het gegeven dat de leefomgeving van de gemeenschappen verbetert door de regeneratieve landbouw en de innovatieve veeteelt methodes die ze gebruiken. Ook zal micro-financiering op den duur een rol gaan spelen in de ontwikkeling van deze gemeenschappen.

Door een directe en duurzame band tussen het park en de buurgemeenschappen te creëren zal het park voordeel hebben van verkorte routes om voedsel te verkrijgen en zal er verminderde (en hopelijk op den duur geheel opgeheven) druk van stropers uit deze gemeenschappen zijn. De gemeenschappen zullen als indirecte bewakers van de westelijke grens van het park optreden en inlichtingen verschaffen aan het park.  Dit om stropers uit verder gelegen gemeenschappen te weren.

Secundaire doelen zijn om de gemeenschappen te veranderen in lichtende voorbeelden voor de omliggende gemeenschappen, zodat zij dezelfde methodes kunnen gebruiken om hun leefomstandigheden en leefomgeving te verbeteren.

Natuurbehoud valt ook onder het secundaire doel. Dit is iets wat hoog op de agenda moet staan van ieder weldenkend mens. Manyoni Private Game Reserve is een park waar de ‘Big Five’ rondzwerven, maar ze zetten ook veel in op het behoud van kleine dieren, zoals de Pangolin, het meest gestroopte landdier op aarde. Daarom werft Roots Up ook fondsen voor specifieke projecten van het park.

 1. Ambities

 • Het landschap verbeteren door middel van planten van bomen en veeteelt technieken die begroeiing behouden en zo erosie verminderen en water voor langere perioden behoudt in het landschap
 • Het aanleggen van boomkwekerijen voor lokale en exotische boomsoorten,
 • Het verder opleiden van de gemeenschappen in technieken om de leefomgeving, landbouwproductie en veehouderij te verbeteren
 • Het aanvullen van hulp door het aanbieden van micro-financiering (ligt waarschijnlijk drie tot vijf jaar in de toekomst)
 • Het verder bijstaan van het park met betrekking tot het behoud van dieren-en plantensoorten
 1. Sterkte en zwakte punten

Sterkte punten:

Roots Up werkt samen met twee organisaties die hun sporen hebben verdiend in de gebieden waar ze actief zijn.

African Conservation Trust (ACT) is een organisatie die al meer dan 20 jaar actief is op onder andere het gebied van ontwikkelingshulp aan achtergestelden in Zuid-Afrika. Als men succesvol wil werken met de gemeenschappen, dan is het belangrijk om rekening te houden met de lokale gewoontes. Daarom heeft ACT mensen met een Zulu achtergrond in dienst, die onze Westerse oogpunten weten te vertalen naar lokale inzichten. Het gaat ons om een duurzame samenwerking en kan alleen plaats vinden als alle neuzen dezelfde kant op staan. https://projectafrica.com/

Manyoni Private Game Reserve bestaat al lange tijd als park en heeft over de jaren veel ervaring opgedaan met natuurbehoud. De mensen die daar werkzaam zijn en de externen die ze inhuren zijn professionals met veel hart voor de zaak. Manyoni heeft vele initiatieven opgezet om bedreigde diersoorten te helpen. En de donaties zullen dan ook specifiek naar dit soort projecten gaan. Daarnaast is Manyoni de initiator geweest van het crèche programma voor de naastliggende gemeenschappen. Dit zijn de gemeenschappen en crèches waar ACT en Roots Up actief zijn. Meer informatie is te vinden op https://www.manyoni.co.za/conservation

De bestuurders van Roots Up komen van verschillende achtergronden. Zo hebben zij allemaal hun krachten die ze aan de stichting kunnen bijdragen. De Heer Grieger is boer en ondernemer met veel ervaring op het gebied van regeneratieve veeteelt en landbouw. De Heer Kooistra is zelfstandig ondernemer met een onverzadigbare zucht naar ondernemen en heeft een sterke financiële achtergrond. De Heer van Walsem is een autodidact met zeer brede interesses in landbouw, veeteelt, water en natuurbeheer en vindt het een uitdaging deze te vertalen naar het verbeteren van de huidige situaties in de gemeenschappen.

Zwakte punten:

Ondanks de fantastische mogelijkheden die we tegenwoordig om te communiceren met plekken die ver weg liggen, merken we soms dat het beter zou zijn als we vaker direct (als in face to face) contact met de lokale organisaties zouden kunnen hebben. In de dezelfde kamer zijn, zou nou eenmaal beter werken. Het is geen groot probleem, maar het kost meer tijd om ideeën goed over te brengen en te bepalen of deze levensvatbaar zijn.

Doordat Zuid-Afrika een instabiel politiek klimaat heeft, gebeurt het nog wel eens dat de valutakoers een invloed heeft op de fondsen die benodigd zijn. Het kan voorkomen dat de fondsen de ene maand overeenkomen met de projectkosten en de maand erop opeens onvoldoende zijn. Gelukkig geldt het omgekeerd ook. Hier dienen we wel rekening mee te houden door het aanhouden van een kleine buffer.

Daarnaast is het zo dat Zuid-Afrika ook nog eens erg veel last heeft van corruptie. We zullen onze boekhouding, dus goed op orde moeten hebben om aan te kunnen tonen dat alles gaat, zoals we het willen. Olivier van Walsem heeft privé al enkele keren vragen van zijn bank gehad over betalingen, die gedaan zijn om apparatuur en diensten voor Manyoni Private Game Reserve te kopen. Onze samenwerkende organisaties zullen rekenschap aan ons af moeten leggen d.m.v. het overleggen van kosteninschattingen, bonnen en uren die gewerkt zijn door hun medewerkers.

 1. Het werven van donaties en uitgaven.

De stichting is ‘lean and mean’ in de structuur. Er zijn vele grote organisaties waar je geld aan kan doneren en die veel goed werk doen, maar deze hebben veel overhead. Roots Up is slechts een kleine organisatie en wil dat ook blijven. Bij Roots Up bestaat er geen beloningsstructuur voor de direct betrokkenen (bestuurders). Andere kosten zoals reiskosten worden ook niet vergoed. Door kosten te beperken kunnen we er voor zorgen dat het overgrote deel van de donaties ook op de plek terecht komen, waar ze maximaal ingezet kunnen worden. De enige kosten die wel voor de rekening van de stichting komen, zijn bijvoorbeeld kosten voor het in de lucht houden van de website, de accountant, kosten voor briefpost ed. We streven ernaar om 90-95% van de donaties aan te wenden voor onze projecten. We verwachten dat de kosten in het eerste jaar rond de 10% liggen. Dit vanwege eenmalige posten zoals het bouwen van de website en notariskosten. In de volgende jaren hebben we hopelijk lagere kosten.

Bij Roots Up is het de bedoeling dat donateurs veel dichter bij de projecten betrokken zijn dan bij de grote organisaties het geval is. Eens per half jaar krijgen de donateurs een nieuwsbrief, waarin uit de doeken wordt gedaan wat er allemaal gebeurt is in de gemeenschappen en het park. Daarnaast zullen ze elke kwartaal een rapport van ACT kunnen lezen op de website van Roots Up. Hierbij kunnen we hopelijk echt een gevoel van betrokkenheid creëren. We zullen een Youtube kanaal ontwikkelen, waarop videos te zien zijn van de gemeenschappen en projecten van Manyoni. Ook zullen een Facebook en Instagram kanaal worden ontwikkeld.

Roots Up zal voornamelijk direct werven bij selecte private en zakelijke donateurs. ANBI status zou betekenen dat we donateurs langer aan ons kunnen binden, indien zij gebruik willen maken van de mogelijkheden om een groter deel van de donatie aftrekken. Dit maakt dat wij beter kunnen budgetteren en minder tijd hoeven te besteden aan het werven van donateurs. We zullen de website overigens ook geschikt maken voor kleine donaties, aangezien alle beetjes nu eenmaal helpen.

Het overmaken van de fondsen vindt over het algemeen op kwartaalbasis plaats, nadat ACT en Manyoni hun kostenoverzichten voor het aankomend kwartaal hebben overlegd en deze zijn besproken met Roots Up. Hierna zal bepaald worden welke plannen voorrang krijgen bij financiering.

Voor 2021 gaan we ervan uit dat zo’n 40-50% van de kosten in het eerste kwartaal gemaakt zullen worden. Dit heeft voornamelijk te maken met de eenmalige kosten die gemaakt moeten worden voor het opzetten van de boom en Vetiver gras kwekerijen.  Daarnaast zitten twee van de crèches in fase 1B (het aanleggen van boomgaarden en velden voor de teelt van basisgewassen). Op het moment dat deze faciliteiten gecreëerd zijn, dan zullen de meeste kosten voor begeleiding en opleiding van deelnemers zijn. Ook zullen we lokale mensen moeten inhuren om bepaalde projecten uit te voeren. Dit heeft een meervoudige functie. Het brengt geld door arbeid in de gemeenschappen. Het traint mensen in het uitvoeren van bepaalde functies/beroepen. Het zorgt er ook voor dat de personen die het werk uitvoeren een verantwoordingsgevoel voor de uitgevoerde werkzaamheden zullen ontwikkelen en deze zullen onderhouden.

 1. 2021

 2. Zodra de ANBI status rond is, donateurs benaderen voor meerjarige donatie overeenkomsten.
 3. Samenwerken met stamautoriteiten om grenzen tussen gemeenschappen te bepalen. Interessante problematiek omdat het toewijzen van land het uitbreken van twisten kan veroorzaken. Daarom moet hier erg secuur mee om worden gegaan. Gelukkig heeft ACT hier ervaring mee en dit is reeds in gang gezet.
 4. Het opzetten van boomkwekerijen in het park en in de gemeenschappen (bij de crèches)
 5. Bestuurder van Walsem zal in de periode 2021 eenmaal naar Zuid-Afrika reizen voor lokaal overleg. Dit hangt wel af van de ontwikkelingen rond de Covid pandemie, het kan dat dit verplaatst moet worden naar 2022. De kosten voor deze reis worden niet vergoed door de stichting en worden door de bestuurder zelf gedragen.
 6. Eens per half jaar zal bestuurder van Walsem verslag uitbrengen via een nieuwsbrief hoe ver de stichting gevorderd is in het ondersteunen van de projecten.
 7. Rapportages van ACT zullen per kwartaal op de website van Roots Up gepubliceerd worden. Anders nieuws zal ook op de website te vinden zijn en op de social media kanalen.
 8. De resultaten en het jaarverslag van de stichting zullen eens per jaar worden gepubliceerd op de website van de stichting.
menuarrow-right